įkeliama...

DUOMENŲ SAUGUMAS

Teikiame didelę reikšmę Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl įgyvendiname tinkamas organizacines bei technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo pagal LR galiojančių teisės aktų nuostatas. Įsipareigojame laikytis konfidencialumo bei neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Duomenų tvarkymo principai:

1) Duomenis renkame apibrėžtais teisėtais tikslais.

2) Duomenis tvarkome atsakingai, tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

3) Esant būtinybei, nuolat atnaujiname duomenis. Netikslius ir neišsamius duomenis ištaisome, papildome, sunaikiname arba sustabdome jų tvarkymą.

4) Tvarkome tik tiek duomenų, kiek yra būtina paslaugoms tinkamai suteikti.

5) Saugome duomenis tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių duomenys buvo kaupiami ir tvarkomi, pasiekti.

 

Duomenų tvarkymo saugumas:

1) Įgyvendiname tinkamas organizacines priemones (asmens duomenų tvarkymo taisyklių sudarymas, jų vykdymo kontrolė, atsakingo už duomenų tvarkymą asmens paskyrimas, patalpos, kuriose yra kompiuteris, rakinimas) ir tinkamas technines priemones (antivirusinių programų naudojimas, patalpų signalizacijos įrengimas, sertifikuotos programinės įrangos naudojimas). Jos užtikrina duomenų saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį.

2) Imamės reikiamų apsaugos priemonių nuo neleidžiamos prieigos ar žalos darbo vietoms, kuriose atliekamas su informacinių technologijų paslaugomis susijęs darbas.

3) Imamės reikiamų atsargumo priemonių išsaugoti Jūsų asmens duomenų vientisumą neleidžiant, kad šie duomenys būtų sugadinti ar dingtų.

4) Reguliariai tikriname, ar mūsų naudojamos asmens duomenų apsaugos priemonės atitinka reikalaujamą saugumo lygį.

 

Konfidencialumas:

Užtikriname Jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Mūsų darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Asmenims, tvarkantiems duomenis, draudžiama juos atskleisti, išskyrus atvejus, kai asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, arba kai duomenų subjektas duomenis paskelbė viešai, kai įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti, jei asmens duomenys yra reikalingi bylai nagrinėti teisme.

 

Kontaktai:

Jeigu pageidaujate gauti papildomos informacijos apie savo asmens duomenų apsaugą arba turite klausimų kitomis temomis, susijusiomis su asmens duomenų teisine apsauga, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@aioi.lt.

© DNSB Paslaugų teikėjų asociacija. Visos teisės saugomos.